PODOBNA OCENA

 Podobnie subiektywna ocena wyników pracy ucznia czy studenta, a jednocześnie obiektywne potraktowanie go daje wgląd w jego motywację, w jego ukryte właściwości psychiczne, w jego su­biektywne „ja”. Taki życzliwy sprzęg obiektywno-subiektywny znacznie ułatwia nam kontakt, daje dużo większe możliwości od­działywania. Taka jest właśnie rola subiektywizmu czy sprzęgu obiektywno-subiektywnego w profilaktyce — poprzez ludzkie na­stawienia, poprzez stosunki niepowtarzalne, wyłączne, a więc subiektywne.Zrozumienie znaczenia kryzysów psychicznych, urazów, frustracji, konfliktów wewnętrznych może mieć duże znaczenie profilaktyczne przy ich odpowiednim ujęciu. I na tym gruncie występuje też zagadnienie wielopoziomowości struktur psychicz­nych. Konflikty, urazy itd., mające miejsce na terenie jednopo­ziomowym, należy starać się rozwiązywać przez kompensację psychiczną, „płodozmian psychiczny”, przez zmianę miejsca i oto­czenia, przez skierowanie treści spraw konfliktowych i urazo­wych na inne tereny oraz przez cierpliwe wytrzymywanie obja­wów konfliktowych związanych na przykład z okresem dojrze­wania. Krytyczne nasycenie przeżytymi treściami doprowadza przeważnie dzieci i młodzież wyposażoną w potencjał rozwojowy do przekroczenia jednostronnej, egocentrycznej wrażliwości.