POZORY POSTAWY

Taka postawa daje moż­liwość wyraźnego sukcesu. Ważna jest tutaj postawa „organizacji pracy” wobec świadomości śmierci. Muszę powiedzieć, że przy pozorach postawy egzystencjalnej życie nie ma tu żadnej treści egzystencjalnej. Śmierć stanowi tutaj jeszcze jeden bodziec do lepszego zorganizowania życia, do lepszego opracowania bussi­nesu z zapewnieniem sukcesu w tym życiu. Nie ma tutaj auten­tycznego przeżycia śmierci, wyjścia poza sprawy biologiczne, po­szukiwania transcendencji. Nie ma tutaj wstrząsów uczuciowych. Jest postawa, która nie wyraża autentycznej filozofii egzysten­cjalnej, autentycznych konfliktów wewnętrznych, jaspersowskiej „pasji nocy”. Nie ma tutaj cienia mistycyzmu, nie ma żadnej po­stawy wielopoziomowej. Stosunek do śmierci przypomina trochę interes biur pogrzebowych czy zarządów cmentarzy.Wypowiedzi Lorenton-Timo przejawiają znacznie bardziej skomplikowany punkt widzenia, oparty na stwierdzeniu nieodwra­calności śmierci, która jest wspólna dla całej ludzkości. Autor widzi potrzebę „pochylenia się” nad tym problemem i wyłuska­nia z niego niektórych spraw ludzkich, które nie zamykają się w mniej lub bardziej werbalnym stosunku psychoterapeuty, ale wyrażają dużo głębszy i szerszy stosunek lekarza jako człowieka do klientów.