RÓŻNE POGLĄDY AUTORÓW

Przytoczyłem tutaj różne poglądy wielu autorów na temat problemu śmierci. Nawet z tych krótkich cytatów widać, i to chyba bardzo jasno, że zarówno ci, którzy ustosunkowują się do śmierci, ale nie piszą o niej, jak i ci, którzy czynią jedno i dru­gie — wyrażają różne poziomy tego stosunku. Pierwszy z cyto­wanych autorów, Peter Koestenbaum, mówi realistycznie, ale jednopoziomowo o śmierci. Śmierć sprowadza się u niego do eko­nomii i organizacji życia. Wobec świadomości śmierci decydu­jemy się na wybór dobrze opracowany. Wybieramy zawód czy kierunki działalności takie, aby doprowadziły nas szybko do po­stawionego celu. Jest on zdania, że nasze zagadnienia życiowe trzeba „wziąć za rogi”, trzeba opanować swoje nadmierne uczu­cia, swoje przywiązania, bo na przykład śmierć ludzka jest poza naszą kontrolą, a to co jest poza naszą kontrolą nie jest warte naszego zbyt silnego przywiązania. Według tego autora nasze interesy powinny być podporządkowane naszemu mniej lub bar­dziej krótkiemu istnieniu. Trzeba wybrać najważniejsze sprawy życiowe, jak małżeństwo, samodzielność i kariera. Wówczas omi­jamy wiele frustracji, depresji, nastrojów beznadziejności. Trzeba zatem podejść do życia w sposób racjonalny, ekonomiczny, a po­rzucić świadomie to wszystko, co nie ułatwia decyzji. Czas w tych warunkach nie powinien być trwoniony.