SYSTEMY FILOZOFICZNE

Systemy filozoficzne i teologiczne, doświadczenia ezoteryczne wyrażają próby dotarcia przyjaźni i miłości poza grób. Są one fragmentaryczne, niepewne, ale przepojone często żarem dociekli­wości. Filozofie hinduskie, buddyjskie, systemy ezoteryczne są tu naj­częściej wyrazem postawy monistycznej. Paul Brunton twierdzi, że niektóre jednostki mogą spotkać i rozpoznać po śmierci osoby drogie, rodziców i przyjaciół, którzy odeszli. Jeżeli miłość rzeczy­wiście istnieje, połączy ich ona na pewno. Z naszego ziemskiego punktu widzenia ma być to jednak spotkanie dwu kochających się osób jakby we śnie, gdzie szczęście nie jest mniej żywe, jak w ży­ciu ziemskim. W zależności od poziomu rozwoju, jednostka zmarła spotka różne poziomy grup ludzkich, ale spotkania będą tylko „mentalne” i stosunki z nimi będą wyobrażeniowymi. Jeśli zmarły spotka swoich bliskich po śmierci, to jednak po to tylko żeby się znowu od nich oddzielić. Jest więc rozsądne uzyskać wie­dzę, że stały związek z innymi nie istnieje, kiedy się odkrywa „ja” trwałe. Paul Brunton uważa, że „głęboki i szlachetny afekt prze­kracza odcięcie, spowodowane śmiercią. Przenosi się drogą kocha­jących myśli do świadomości osoby żyjącej i daje jej, jeżeli jest dostatecznie czuła, wrażenie obecności. Może ona nawet, w wy­padkach niebezpieczeństwa, powodować ze strony bliskiego zmar­łego opiekę. Powiedzenie, że miłość przezwycięża wszelkie rze­czy, nie jest mówieniem w próżni, ponieważ cudowna możliwość złączenia się jest tylko skarbem kosmosu. Tak, jak żyjący mogą poznawać prawdziwe przejawienie się zmarłego i uzyskać porozu­mienie, autentyczne zjawisko przeciwne może się również zreali­zować” .