W POWIĄZANIU

W powiązaniu z tym, co twierdzi Rollo May, pozwala nam to osiągnąć wyższe formy bezpieczeństwa, oparte na wyższych war­tościach, na wyższych miłościach, na wyższych przyjaźniach. Na pewnym poziomie rozwoju człowieka stabilizują się jego centralne, jakości, które stają się trwałe, wieczyste, niepowta­rzalne. Inne ważne jakości mogą ukształtować się w trakcie roz­woju, ale nie usuwają tych centralnych, które mogą się rozwijać dalej pod względem intensywności, ale które jako jakości są nie­zmienne i nie do usunięcia. I w tym ma swoje źródło istota dążeń człowieka do nieśmiertelności.W sprzęgu rozwojowości i niezmienności pewnych jakości tkwi jakiś związek zasady nieśmiertelności. Te jakości — to wła­sne esencje osobowości, własne najwyższe cechy osobowości, właściwości indywidualne i społeczne. Pierwsze zawierają w so­bie nasze najwyższe zainteresowania, uzdolnienia i talenty, nasze , jedyne, niepowtarzalne związki uczuciowe, naszą tożsamość za­równo w naszej historii rozwoju, jak i w naszych prospekcjach w przyszłość. Esencję społeczną stanowią takie wartości, jak: wysoki poziom świadomości i empatii społecznej, wysoki poziom odpowiedzialności i autentyzmu społecznego.